Bơi cấp tốc

Kỹ Thuật thở nước cho người chưa biết bơi

23/02/2017
Nguyên tắc khi ở dưới nước , khi bơi là: Dước mặt nước thở ra bằng mũi - Trên mặt nước, hít vào bằng miệng.
Thong ke